Privacyverklaring Meer dan boekhouder B.V.

Inleiding

In deze verklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Meer dan boekhouder B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Meer dan boekhouder B.V.
Sloterkade 48
1058HG Amsterdam
info@meerdanboekhouder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meer dan boekhouder verwerkt persoonsgegevens van klanten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat (potentiële) klanten deze gegevens zelf aan ons verstrekken. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Nummer, datum en plaats uitgifte identiteitsbewijs
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Verwerkingsdoeleinden en -grondslagen

Meer dan boekhouder verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contacten met (potentiële) klanten
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie
 • Het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
 • Klantonderzoek van de (potentiële) klant
 • De naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving

en op basis van de volgende wettelijke grondslagen

 • Toestemming van de klant bijvoorbeeld bij het versturen van nieuwsbrieven
 • Uitvoeren van de met de klant gesloten overeenkomst
 • Naleven van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het klantonderzoek overeenkomstig de Wwft

Bewaartermijnen

Meer dan boekhouder bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is en voorts met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bewaartermijnen. Daarna worden persoonsgegevens geanonimiseerd, gepseudonimiseerd of gewist.

Meer dan boekhouder kan persoonsgegevens langer bewaren dan hierboven is bepaald, doch uitsluitend voor zover die persoonsgegevens voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden worden bewaard en worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens

Meer dan boekhouder neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meer dan boekhouder verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze klanten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Meer dan boekhouder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan een externe partij (bijvoorbeeld een notaris of een bank) in het kader van de uitvoering van een met de klant overeengekomen opdracht. Dit doen wij alleen met nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer dan boekhouder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. Meer dan boekhouder gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om correctie of verwijdering. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Meer dan boekhouder en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@meerdanboekhouder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Meer dan boekhouder wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl